Reklamační řád

společnosti E C H O , spol. s.r.o., IČO: 14889676, se sídlem Prašná 494, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 746 (dále jen „Prodávající“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osob, které s Prodávajícím uzavřely kupní smlouvu (dále jen „Kupující“ a „Smlouva“) prostřednictvím internetových obchodů Prodávajícího dostupných na www.chefarena.cz nebo www.eshop.zasaznova.cz (dále jen „E-shop“) při reklamaci zboží nebo služby zakoupené na E-shopu.

1.2  Reklamační řád je vydán dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.3  Tento Reklamační řád se vztahuje na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.4  Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek Prodávajícího, které upravují provoz
E-shopu a uzavírání Smluv.

2 POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

2.1 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci i v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.

2.2 Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v tomto Reklamačním řádu, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.

2.3 V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Pro tyto účely může Kupující využít vzor reklamačního listu, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu.

2.4  Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací doklad o zakoupení zboží nebo služby u Prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu) a reklamované zboží. Pokud Kupující zboží zasílá Prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit zboží tak, aby předešel jakémukoli poškození při přepravě, a to spolu s veškerým příslušenstvím a dokumentací, které byly součástí originálního balení zboží. Prodávající nebude akceptovat zásilky zaslané na dobírku.

2.5         Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

2.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

2.7 Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má Kupující, který je Podnikatelem, stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy, tedy je oprávněn od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách Prodávajícího.

2.8 Prodávající vydá Kupujícímu po vyřízení reklamace reklamované zboží (bylo-li reklamováno zboží) a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.9 U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto Reklamačním řádu. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Kupujícím rozhoduje Prodávající.

2.10  Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu zboží nebo služby nebo její část.

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE

3.1  Pro účely komunikace je Kupující povinen využít některý z následujících kontaktů Prodávajícího:

3.1.1    v případě E-shopu www.chefarena.cz:

3.1.1.1  e-mail: studio@chefarena.cz,

3.1.1.2  telefon: +420 777 757 126,

3.1.1.3  adresa provozovny: Sportovní 1190, Sulice, 251 68,

3.1.1.4  doručovací adresa: Sportovní 1190, Sulice, 251 68.

3.1.2     případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz:

3.1.2.1  e-mail: restaurace@zasaznova.cz,

3.1.2.2  telefon: +420 323 631 764,

3.1.2.3  adresa provozovny: Hlavní 813, Sulice – Hlubočinka, 261 68,

3.1.2.4  doručovací adresa: Hlavní 813, Sulice – Hlubočinka, 251 68.

 

3.2  Pro účely uplatňování reklamace je Kupující povinen využít některý z následujících kontaktů:

3.2.1 v případě E-shopu www.chefarena.cz:

3.2.1.1 e-mail: studio@chefarena.cz,

3.2.1.2 adresa provozovny: STUDIO CHEF ARENA, Sportovní 1190, Sulice 251 68,

3.2.1.3 v případě požadavku na opravu zboží: STUDIO CHEF ARENA, Sportovní 1190, Sulice 251 68

3.2.1.4 doručovací adresa: STUDIO CHEF ARENA, Sportovní 1190, Sulice 251 68

3.2.2 v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz:

3.2.2.1 e-mail: restaurace@zasaznova.cz,

3.2.2.2 adresa provozovny: 813, Sulice – Hlubočinka, 251 68,

3.2.2.3 v případě požadavku na opravu zboží: 813, Sulice – Hlubočinka, 251 68,

3.2.2.4 doručovací adresa: 813, Sulice – Hlubočinka, 251 68.

3.3  Prodávající bude Kupujícího kontaktovat způsobem, který Kupující využil ke komunikaci s Prodávajícím, nebo na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě nebo v uživatelském účtu na E-shopu Prodávajícího.

4  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1  Ustanovení tohoto Reklamačního řádu nemají vliv na práva a povinnosti Kupujícího dle Obchodních podmínek (zejm. co se týče práva na odstoupení od Smlouvy a dalších).

4.2  Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 14.9.2023.