Obchodní podmínky

společnosti E C H O , spol. s.r.o., IČO: 14889676, se sídlem Prašná 494, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 746 (dále jen „Prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM
 7. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ ZBOŽÍ
 9. SLUŽBY
 10. JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ SLUŽBY
 11. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 14. DÁRKOVÉ VOUCHERY
 15. PODMÍNKY PŘI ZRUŠENÍ REZERVACE SLUŽBY
 16. UŽÍVÁNÍ A PROVOZ E-SHOPU
 17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 18. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 19. PODPORA
 20. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
 21. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky provozu a užívání internetových obchodů

· CHEF ARENA, provozovaného Prodávajícím na www.chefarena.cz,

· ZAS A ZNOVA, provozovaného Prodávajícím na www.eshop.zasaznova.cz

(dále jen „E-shop“)

a podmínky kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky nakupujícímu v E-shopu (dále jen „Kupující“).

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

1.3. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání Smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.4. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

1.5. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to E-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Některé funkce E-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu.

2.2. Pro účely registrace Kupující vyplní elektronický formulář v E-shopu a odešle ho Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správné a úplné všechny údaje označené jako povinné.

2.3. Fyzická osoba může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící registraci za právnickou osobu musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za Kupujícího provést registraci a uzavírat Smlouvy (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Kupujícího jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Kupující.

2.4. Odesláním registračního formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní E-shopu.

2.5. Po odeslání registračního formuláře Prodávajícímu je Kupující povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů Prodávajícího. Okamžikem ověření e-mailové adresy Kupujícího dojde k dokončení registrace (tj. k uzavření smlouvy o registraci a zřízení Uživatelského účtu, dále jen „Registrace“).

2.6. Na základě Registrace je automaticky vytvořen Uživatelský účet.

2.7. Uživatelský účet náleží vždy jednomu Kupujícímu. Kupující může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.

2.8. Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Kupující. Při jakékoli jejich změně je Kupující povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce.

2.9. Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Kupujícího. Kupující je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu (třetími osobami nejsou Pověřené osoby). V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Kupující bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření Prodávajícího.

2.10. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Kupující je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Kupující, Pověřená osoba, jiná osoba Kupujícím pověřená či jiná třetí osoba.

2.11. Prodávající neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

2.12. Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím Registraci prostřednictvím rozhraní E-shopu. To nemá vliv na případné již uzavřené Smlouvy.

2.13. Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. O zrušení Uživatelského účtu Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem uvedeným v Uživatelském účtu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prezentace zboží a služeb na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaného zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Ceny zboží a služeb zobrazované v rozhraní E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, souvisejících poplatků a jiných podobných peněžitých plnění, pokud není uvedeno jinak.

3.3. Smlouva ohledně konkrétního zboží nebo služby se uzavírá na základě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“). Do objednávkového formuláře Kupující musí vyplnit všechny údaje označené jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

3.3.1. informace o objednávaném zboží nebo službě a jejím množství (Kupující zboží nebo službu vybírá vložením do košíku v rozhraní E-shopu),

3.3.2. informace o požadovaném způsobu doručení zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží, nebo informace o poskytnutí služby,

3.3.3. identifikační údaje Kupujícího, kontaktní údaje, fakturační a případně doručovací adresu,

3.3.4. vybraný způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.

3.4. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Veškeré údaje uvedené v Objednávce musí být správné, úplné a aktuální. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů ze strany Kupujícího.

3.5. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat a zaplatit“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího.

3.6. Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

3.7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy:

3.7.1. Kupující zaplatí řádně celou cenu za zboží nebo službu dle učiněné Objednávky, a

3.7.2. Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky (akceptaci) a přijetí platby za zboží nebo službu v Objednávce, a to na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.

3.8. Pokud Kupující nezaplatí řádně cenu dle Objednávky ani do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Objednávka bude zrušena.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží nebo služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží a služeb jsou zobrazeny vždy u daného zboží nebo služby v rozhraní E-shopu a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Rozhodující je cena zboží nebo služby platná v okamžiku odeslání Objednávky Prodávajícímu.

4.2. Cenu zboží nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží nebo poskytnutím služby dle Smlouvy Kupující zaplatí Prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených jako nabízené možnosti platby v rozhraní E-shopu (v objednávkovém formuláři). Pokud rozhraní E-shopu neuvádí jinak, lze platby provádět následujícími způsoby:

4.2.1. bezhotovostně prostřednictvím platební brány provozované společností ComGate Payments, a.s.,

4.2.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího 51-1082730297/0100 hotově na dobírku v provozovně na adrese určené Prodávajícím.

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v rozhraní E-shopu (objednávkovém formuláři) uvedeno jinak, kupní cena už zahrnuje tyto náklady.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem potvrdí, že kupní cena byla zaplacena.

4.5. Není-li v E-shopu uvedeno jinak, jsou platby za zboží a služby prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a předpokládané doby doručení jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na E-shopu. Dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech. Prodávající neodesílá zboží Kupujícímu dříve než před přijetím platby ceny dle Objednávky.

5.2. V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů předpokládanou dodací lhůtu uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.

5.3. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle druhu objednávaného zboží a podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu. Pokud rozhraní E-shopu neuvádí jinak, Prodávající dodává zboží jedním z následujících způsobů:

5.3.1. na doručovací adresu určenou Kupujícím v Objednávce,

5.3.2. formou osobního převzetí v provozovně na adrese určené Prodávajícím.

5.4. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu až jakmile zboží Kupujícímu předá dopravce. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

5.8. Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může Kupující, který je Spotřebitelem, od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Smlouvy uhradil.

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM

6.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží příslušným přepravcem nebo poskytovatelem doručovacích služeb překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu) podle Smlouvy a dokladu od přepravce.

6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na zásilce vidět, že byla vystavena působení vlivům počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu je oznámit Prodávajícímu na kontaktním e-mailu uvedeném níže. Prodávající doporučuje pořídit zároveň fotodokumentaci balíku a/nebo poškozeného obalu.

7. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že zboží:

7.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

7.1.2. je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

7.1.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.2.1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy,

7.2.2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

7.2.3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat.

7.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odst. 7.2.2 Obchodních podmínek, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.4. Odstavec 7.2 Obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

7.5. V případě Kupujícího, který je Spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující, který je Spotřebitelem, nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ ZBOŽÍ

8.1. Pokud zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 Obchodních podmínek, má vadu.

8.2. Kupující, který je Spotřebitelem, může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí.

8.3. Právo z vadného plnění Kupujícímu, který je Spotřebitelem, nenáleží:

8.3.1. pokud vadu sám způsobil,

8.3.2. při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.4. Má-li zboží vadu, může Kupující, který je Spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

8.4.1. dodání nového zboží bez vady nebo

8.4.2. opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

8.5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.6. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady.

8.7. Kupující, který je Spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

8.7.1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 8.5 a 8.6 Obchodních podmínek,

8.7.2. se vada projeví opakovaně,

8.7.3. je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo

8.7.4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

8.8. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující, který je Spotřebitelem, obdržel.

8.9. Kupující, který je Spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8.10. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

9. SLUŽBY

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran v případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, se řídí tímto čl. 9 Obchodních podmínek, a dále těmito Obchodními podmínkami, ledaže to povaha služby vylučuje. Služby poskytované Prodávajícím zahrnují zejména služby v oblasti pořádání kurzů vaření, zážitkových kurzů s prvky gastronomie, seminářů z oblasti vaření a stravování a jiných obdobných kurzů.

9.2. Služby jsou poskytovány v místě určeném Prodávajícím. O čase a místě poskytnutí služby je Kupující informován v popisu u jednotlivé služby a v Objednávkovém formuláři.

9.3. Uzavřením kupní smlouvy ve smyslu odst. 3.7 Obchodních podmínek se zároveň vytvoří rezervace Kupujícího k určitému datu (nebo k určitému období) a pro určité místo (dále jen „Rezervace“).

9.4. Zrušit Rezervaci služby lze za podmínek uvedených v čl. 15 Obchodních podmínek.

10. JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ SLUŽBY

10.1. Práva a povinnosti Kupujícího plynoucí z vadného plnění v případě koupě služby se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku). Prodávající neposkytuje Kupujícímu žádnou záruku za jakost služeb.

10.2. Služba má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě. V případě, že má služba vadu, má Kupující právo službu reklamovat v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

10.3. Prodávající neodpovídá za vady služeb způsobené Kupujícím nebo třetími osobami, které se poskytování služeb účastní.

10.4. Pokud má služba vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla vada bezplatně odstraněna. Je-li to z povahy poskytované služby možné, a není-li to vzhledem k povaze služby neúměrné, může Kupující požadovat i dodání nového plnění v rámci služby nebo jeho součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny za službu, případně odstoupit od Smlouvy; totéž platí, pokud jde o vadu služby, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být služba řádně užívána, nebo pokud jde o vady odstranitelné, ale Kupující nemůže pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad službu řádně využít. Za opakované vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující poskytnutí nového plnění v rámci Smlouvy, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny za službu nebo může odstoupit od Smlouvy.

10.5. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu napravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna.

10.6. Kupující je povinen službu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl nebo měl dozvědět, pokud možno ihned na místě a v čase při poskytování služeb nebo bezprostředně po jejich poskytnutí, a to písemně prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v odst. 20.1.1 Obchodních podmínek.

11. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

11.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí při uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na chefarena.cz/reklamacni-rad (v případě E-shopu www.chefarena.cz) a eshop.zasaznova.cz/reklamacni-rad (v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz).

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího:

12.1.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží nebo uzavření Smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

12.1.2. Kupující, který je Spotřebitelem, však nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud je předmětem Smlouvy:

12.1.2.1. stravování nebo využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období (zejména kurzy vaření, semináře a další podobné služby),

12.1.2.2. dodávka zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

12.1.2.3. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

12.1.2.4. dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,

12.1.2.5. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy poučil Kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy,

12.1.2.6. dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

12.1.2.7. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

12.1.2.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a Prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv Spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo Prodávající neposkytl Spotřebiteli potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 Občanského zákoníku.

12.1.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je dostupný na formular (v případě E-shopu www.chefarena.cz) a formular (v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz). Podepsané oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail:

12.1.3.1. studio@chefarena.cz, v případě E-shopu www.chefarena.cz,

12.1.3.2 restaurace@zasaznova.cz, v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz.

12.1.4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

12.1.5. Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

12.1.6. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

12.2. Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího:

12.2.1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží nebo služby a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží nebo služby, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží nebo služby, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží nebo služby do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží nebo služby na E-shopu. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží nebo služby.

12.2.2. Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.

13.2. Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.

13.3. V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení
§ 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.

13.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

13.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů služeb komunikace na dálku.

13.6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným Smlouvám přistupovat skrze Uživatelský účet na E-shopu.

14. DÁRKOVÉ VOUCHERY

14.1. Pokud Prodávající v rámci E-shopu nabízí hodnotový dárkový voucher, jedná se o poukázku, jejímž uplatněním lze uhradit zboží nebo služby v hodnotě uvedené na E-shopu (v těchto Obchodních podmínkách jen „Dárkový voucher“). Koupě Dárkového voucheru a související práva a povinnosti se řídí ustanoveními těchto Obchodních podmínek o koupi zboží, nevyplývá-li z tohoto čl. 14 Obchodních podmínek něco jiného, nebo neodporuje li to povaze Dárkového voucheru.

14.2. Oprávněný držitel Dárkového voucheru může Dárkový voucher uplatnit za podmínek stanovených v tomto čl. 14 Obchodních podmínek a za podmínek uvedených na E-shopu.

14.3. Dárkový voucher obsahuje zejména údaje o:

14.3.1. hodnotě Dárkového voucheru,

14.3.2. zboží nebo službách, na které lze Dárkový voucher uplatnit,

14.3.3. datu vystavení Dárkového voucheru,

14.3.4. době platnosti Dárkového voucheru,

14.3.5. číslu Dárkového voucheru,

14.3.6. místu, kde lze Dárkový voucher uplatnit,

14.3.7. identifikačních a kontaktních údajích osoby dodávající zboží nebo poskytující služby, které na základě Dárkového voucheru lze čerpat.

14.4. Prodávající vystaví Dárkový voucher po zaplacení Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu v souladu s odst. 3.7 Obchodních podmínek.

14.5. Prodávající dodá Dárkový voucher Kupujícímu s ohledem na Kupujícím zvolený druh Dárkového voucheru:

14.5.1. v elektronické podobě na e-mailovou adresu určenou Kupujícím v Objednávce nejpozději do 24 hodin od okamžiku uzavření Smlouvy, jde-li o digitální Dárkový voucher,

14.5.2. odevzdáním Dárkového voucheru Kupujícímu, a to předáním Dárkového voucheru Kupujícímu od dopravce (České pošty) nebo v rámci osobního převzetí v provozovně na adrese určené Prodávajícím, jde-li o tištěný Dárkový voucher.

14.6. Dnem převzetí se pro účely odst. 12.1.1 Obchodních podmínek rozumí:

14.6.1. den doručení Dárkového voucheru na e-mailovou adresu Kupujícího, jde-li o digitální Dárkový voucher,

14.6.2. den předání Dárkového voucheru Kupujícímu od dopravce (České pošty) nebo dnem osobního převzetí v provozovně na adrese určené Prodávajícím, jde-li o tištěný Dárkový voucher.

14.6.3. dnem osobního převzetí na adrese Hlavní 813, Sulice – Hlubočinka, 251 68

14.7. Doba, po kterou je oprávněný držitel Dárkového voucheru oprávněn Dárkový voucher uplatnit, je časově omezena, a to na dobu 1 (jednoho) roku od jeho vystavení (dále jen „Doba platnosti“), není-li na Dárkovém voucheru uvedeno jinak. Konkrétní Doba platnosti Dárkového voucheru je na Dárkovém voucheru vyznačena.

14.8. Kupující nebo oprávněný držitel uplatní Dárkový voucher tak, že se obrátí na Prodávajícího písemně prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v odst. 20.1.1 Obchodních podmínek s žádostí o uplatnění voucheru a uvedení služby nebo zboží, na které chce Dárkový voucher uplatnit. Prodávající hodnotu Dárkového voucheru na cenu daného zboží nebo služby započte a vydá potvrzení o uplatnění Dárkového voucheru. Je-li službou, na kterou je uplatněn Dárkový voucher, služba, Prodávající zároveň provede Rezervaci.

14.9. Dárkový voucher lze uplatnit pouze jednou, a to nejpozději v poslední den Doby platnosti Dárkového voucheru, není-li ujednáno něco jiného.

14.10. V případě nižší hodnoty poskytnutého zboží nebo služby oproti hodnotě Dárkového voucheru není rozdíl oprávněnému držiteli Dárkového voucheru vyplacen, není-li Prodávajícím stanoveno jinak. V případě vyšší hodnoty poskytnutého zboží nebo služby oproti hodnotě Dárkového voucheru doplatí Kupující, resp. oprávněný držitel, rozdíl Prodávajícímu.

14.11. Po uplynutí Doby platnosti Dárkového voucheru nelze Dárkový voucher uplatnit ani nelze požadovat jeho proplacení či jakoukoliv jinou náhradu. Neuplatněné Dárkové vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

14.12. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Dárkového voucheru v souladu s odst. 12.1.1 Obchodních podmínek. Kupující však nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě, že byl Dárkový voucher již uplatněn. Na odstoupení od smlouvy v případě koupě Dárkového voucheru se obdobně vztahují podmínky uvedené v odst. 12.1 Obchodních podmínek.

15. ZRUŠENÍ REZERVACE SLUŽBY

15.1. V případě, že Kupující (či oprávněný držitel Dárkového voucheru) zruší Rezervaci služby poskytované k určitému datu nebo v určitém období, vrátí Prodávající Kupujícímu do 30 (třiceti) dnů ode dne zrušení Rezervace cenu služby sníženou o započtený poplatek

15.1.1. ve výši 30 % z ceny služby, pokud Kupující zruší Rezervaci v období mezi 14. (čtrnáctým) a 7. (sedmým) dnem přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování služby, nebo

15.1.2. ve výši 50 % z ceny služby, pokud Kupující zruší Rezervaci v období mezi 6. (šestým) a 3. (třetím) dnem přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování služby, nebo

15.1.3. ve výši 100 % z ceny služby, pokud Kupující zruší Rezervaci v období mezi 2. (druhým) a 1. (jedním) dnem přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování služby
(dále jen „Storno poplatek“), a to na bankovní účet Kupujícího, z kterého byla služba zaplacena, případně pokud byla cena služby zaplacena jiným způsobem, pak na bankovní účet sdělený Kupujícím na základě výzvy Prodávajícího, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

15.2. Prodávající je oprávněn při zrušení Rezervace Kupujícím postupovat podle svého uvážení i jiným způsobem než podle odst. 15.1 Obchodních podmínek nebo se s Kupujícím dohodnout na jiném postupu.

15.3. V případě, že Prodávající zruší Rezervaci služby poskytované k určitému datu nebo v určitém období (zejména jestliže není naplněna kapacita kurzu, nebudou k dispozici vhodné prostředky nebo školitelé pro konání kurzu apod.), Prodávající se zavazuje o této skutečnosti informovat Kupujícího (či oprávněného držitele Dárkového voucheru) neprodleně po vzniku této překážky. Prodávající podle svého uvážení buď umožní Kupujícímu (či oprávněnému držiteli Dárkového voucheru) náhradní Rezervaci služby, nebo vrátí Kupujícímu cenu služby. Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zrušení služby nebo ode dne sdělení Kupujícímu, že nebude umožněna náhradní Rezervace služby, cenu služby na bankovní účet Kupujícího, z kterého byla služba zaplacena, případně pokud byla cena služby zaplacena jiným způsobem, pak na bankovní účet sdělený Kupujícím na základě výzvy Prodávajícího, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

15.4. Zrušení Rezervace služby dle tohoto čl. 15 Obchodních podmínek Kupujícím či Prodávajícím lze provést pouze písemně e-mailem na adresu druhé smluvní strany uvedenou v odst. 20.1 Obchodních podmínek.

16. UŽÍVÁNÍ A PROVOZ E-SHOPU

16.1. E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.

16.2. Kupující je E-shop a další chráněné statky v něm obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží a služeb, Registraci a užívání Uživatelského účtu dle Obchodních podmínek). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

16.3. Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob. Kupujícímu v případě nedostupností či nefunkčností E-shopu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

17 .OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný na www.chefarena.cz/informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju (v případě E-shopu www.chefarena.cz) a www.zasaznova.cz/ochrana-osobnich-udaju (v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz).

18. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

18.1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je Spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

18.2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

19. PODPORA

19.1. Kupující může kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení funkčnosti E-shopu, zejména v případech, kdy jsou E-shop nebo jeho dílčí funkce nefunkční nebo nedostupné. Pro kontaktování Prodávajícího v těchto případech využijte:

19.1.1. Telefonní linku:

19.1.1.1. +420 777 757 126 v případě E-shopu www.chefarena.cz,

19.1.1.2. +420 323 631 764 v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz,

19.1.2. E-mailový kontakt:

19.1.2.1. studio@chefarena.cz v případě E-shopu www.chefarena.cz,

19.1.2.2. restaurace@zasaznova.cz v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz.

19.2. Prodávající bude Kupujícího informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Kupující využil ke kontaktu.

20. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

20.1. Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, ke Smlouvě nebo Registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:

20.1.1. kontaktní údaje Prodávajícího:

20.1.1.1. v případě E-shopu www.chefarena.cz: e-mail: studio@chefarena.cz, telefonní číslo: +420 777 757 126,

20.1.1.2. v případě E-shopu www.eshop.zasaznova.cz: e-mail: restaurace@zasaznova.cz, telefonní číslo: +420 323 631 764,

20.1.2. kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce či Uživatelském účtu.

20.2. Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v Uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

20.3. Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, resp. Uživatelském účtu.

21. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rozhraní E-shopu a informace o tomto doplnění a/či změně bude registrovaným Kupujícím také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Kupující nesouhlasí, má právo Registraci kdykoli ukončit. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na Smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původních Obchodních podmínek.

21.2. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

21.3. Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část.

21.4. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 14.09.2023.